Cheryl-Online.Net » Cheryl upset by backstage revelations