Cheryl Online Brasil » Cheryl upset by backstage revelations