Cheryl Online Brasil » Cheryl says she hates being alone