Cheryl Online Brasil » Nadine: “I definitely don’t hate Cheryl”